• Lorem ipsum

1. Algemeen 

1.1 Onder 'GamerzParadize' wordt in deze Algemene Voorwaarden en elders op de site verstaan de GamerzParadize B.V. gevestigd op het adres:

Looierstraat 50
6811 AZ Arnhem
026-4435753

E-mailadres: [email protected] 
www.gamerzparadize.nl

1.2 GamerzParadize B.V. is ingeschreven in het Handelsregister te Arnhem,
KvK-nummer: 86128698
BTW nummer: NL863871550B01
Bankrekeningnummer: NL53 INGB 0005 3915 87

2. Toepassing

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij GamerzParadize als leverancier van producten optreedt. 
2.2 Door gebruik te maken van de internetsite van GamerzParadize en/of een bestelling te plaatsen aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite van GamerzParadize.
2.3 Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing.
2.4 GamerzParadize behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

3. Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van GamerzParadize zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Indien niet meer beschikbaar heeft GamerzParadize het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Zetfouten blijven ten allen tijde voorbehouden. 

4. Overeenkomst

4.1 De koopovereenkomst tussen GamerzParadize en Koper is tot stand gekomen op het moment dat de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst van de bestelling is verstreken. 
4.2 De Koper en GamerzParadize komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, met name het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van GamerzParadize gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als vermoeden van bewijs.

5. Prijzen

5.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s. 
5.2 GamerzParadize kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten. 
5.3 Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten.

6. Afzetgebied

6.1 Op dit moment worden alleen goederen geleverd aan klanten binnen EU in de volgende landen:

België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden en Cyprus; met uitzondering van het Turkse deel.

7. Verzending

7.1 Alle prijzen van de producten op deze site zijn exclusief bezorgkosten.
7.2 Verzendkosten worden berekend en weergeven in het bestelproces voor het afrekenproces
7.3 Pakketpost wordt verzorgd door Post.nl en haar buitenlandse verzendpartners

8. Levering en levertijd

8.1 GamerzParadize levert de bestelde producten binnen 1/4 werkdagen.(na ontvangst van betaling) op het opgegeven afleveradres af, mits op voorraad. Indien niet aanwezig. Voor producten die niet op voorraad zijn gelden levertermijnen zoals bij de desbetreffende advertentie van dat product vermeld.
8.2 Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als definitieve termijn. GamerzParadize is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. 
8.3 GamerzParadize zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van GamerzParadize. Eigendom van de producten gaat over bij aflevering indien de producten betaald zijn. 
8.4 GamerzParadize is bevoegd gebruik te maken van derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.
8.5 Indien de Koper een product dat tijdelijk niet op voorraad is heeft besteld, zal worden aangegeven wanneer dit product weer beschikbaar is. GamerzParadize streeft er naar dit binnen 1/2 werkdagen telefonisch of per email aan de Koper te melden.

9. Veilig betalen

9.1 GamerzParadize maakt gebruik van diversen betaalmethoden zoals iDeal, Bancontact, Sofort banking, KBC, Maestro en Mastercard.
9.2 Alle betaalmethoden met uitzondering van PayPal worden gefaciliteerd door MultiSafepay B.V.
9.3 PayPal: Voor PayPal zijn we helaas genoodzaakt de hoge transactiekosten van Paypal deels door te berekenen mocht u hier gebruik van willen maken.

 

10. Retour producten

10.1 Alle meegezonden garantiebewijzen, documentatie en verpakkingsmateriaal dienen indien mogelijk meegezonden te worden met het product bij de retourzending.
10.2 Producten, die u via de GamerzParadize heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres, worden geruild en/of retour genomen. De Koper kan binnen veertien werkdagen na bestelling zijn bestelling herroepen, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van redenen. De verzendkosten hiervan zijn voor rekening van de Koper. Hiertoe dient u binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met [email protected]
10.3 Wanneer u een defect product heeft ontvangen, zal door GamerzParadize per individueel geval onderzocht worden of er sprake is van garantie en in geval van garantie, welke partij daarvoor verantwoordelijk is. Hiertoe dient u binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact opnemen met [email protected]
10.4 Wanneer u in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt dit door GamerzParadize kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product mits u de factuur nog heeft, de aankoop in de originele verpakking zit en niet is gebruikt. Hiertoe dient u binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met [email protected]
10.5 Wanneer krachtens het bovenstaande enigerlei product wordt geretourneerd, wordt het door u betaalde bedrag binnen 14 dagen op uw bankrekening gestort. U dient hierover altijd contact op te nemen met [email protected]
10.6 Als de bovenstaande termijnen niet worden gerespecteerd door de Koper, zijn de bovenstaande rechten van de Koper door een overschrijding van die termijnen vervallen. 
10.7 Indien u producten, die via GamerzParadize zijn gekocht heeft geretourneerd, zorgt u dan voor een verzendbewijs van het postkantoor, zodat het mogelijk is de retourzending na te zoeken. 
10.8 GamerzParadize is nimmer verantwoordelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij retourzending aan de verpakking en/of het product zijn ontstaan.

11. Garantie

11.1 Op alle geleverde producten via GamerzParadize gelden de garantietermijnen en garantievoorwaarden van de fabrikant van het desbetreffende product. 
11.2 Er kan geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:
- Indien slijtage als normaal kan worden beschouwd
- Indien er veranderingen in of aan product zijn aangebracht, waaronder reparaties die niet met toestemming van GamerzParadize of de fabrikant zijn uitgevoerd.
- Indien factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.
-Indien gebreken gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik.
- Indien beschadigen zijn ontstaan door opzet grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

12. Klachten, onderzoek plicht en nakoming

12.1 Reclamering betreffende het niet ontvangen van een (gedeelte van een) bestelling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de orderbevestiging te gebeuren, daar anders de juistheid van de bestelling vaststaat. 
12.2 Reclamering betreffende gebreken in de producten dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres.
12.3 U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u GamerzParadize daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de aflevering schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen.

13. Schade en schadevergoeding

13.1 GamerzParadize kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. 
13.2 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van GamerzParadize komen zijn: ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etc. 
13.3 Verder word per individueel geval bekeken of een schadevergoeding van toepassing is.
13.4 GamerzParadize is niet verantwoordelijk voor tijdens het verzendproces ontstane defecten, beschadigingen, vermissingen en overige problemen waarbij de bestelling niet is ontvangen in de staat zoals door GamerzParadize verzonden.
Hiervoor biedt GamerzParadize de mogelijkheid om uw bestelling verzekerd te laten verzenden. Bestelling tot 500 euro zijn verzekerd.

14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

14.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen GamerzParadize en de Koper is Nederlands recht van toepassing. 
14.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien GamerzParadize daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van GamerzParadize of de Koper. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts. 
14.3 De toepasselijkheid van het Wens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

15. Nederlandse tekst prevaleert

15.1 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan. 

16. Persoonsgegevens

16.1 GamerzParadize zal de door de Koper verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de Koper en nog zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling.
16.2 Persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden doorgegeven.

17. Rechten

17.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking op producten en/of de internetsite berusten bij GamerzParadize, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
17.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi- , auteurs- , merk- , tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooi-eerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
17.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van GamerzParadize, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.